โครงการ ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2550
สภ.อ.นาทม ภ.จว.นครพนม
ตามมติที่ประชุม กต.ตร.สภ.อ.นาทม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ สภ.อ.นาทม จัดทำโครงการ