Nathom Police station
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาทม
ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ 0-4251-9191,แฟกซ์ 0-4251-9181  
webmaster : [email protected]
http://www.nathom.nakhonphanom.police.go.th
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
เส้นทางชีวิตราชการ
นโยบายการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Search ภ.จว.นครพนม
  Search ใน กูเกิ้ล

      

                  
  
 
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2550
ตามมติที่ประชุม กต.ตร.สภ.อ.นาทม
                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 ที่ประชุม กต.ตร.สภ.อ.นาทม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ สภ.อ.นาทม ดำเนินการ
จัดทำโครงการเพื่อรองรับตัวชี้วัดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2550 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
                        โดยอนุมัติให้ดำเนินการ 2 โครงการ คือ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบและควบคุมสายตรวจ
- โครงการเผยแพร่ความรู้ ปลุกฝังวินัยจราจร ในสถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน
ทั้งสองโครงการ มีระยะเวลาดำเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ เดือน มีนาคม - เดือนกันยายน 2550
                        สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาทม ได้ดำเนินการครบทั้ง 5 ขั้นตอนและโครงการทั้งสองได้เสร็จสิ้นแล้ว
จึงได้นำมาลงในเว็บไซต์ เผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบ ดังนี้
                      


พ.ต.อ.วิจิตร ฤกษะสุต ผกก.สภ.อ.นาทม ได้เชิญนายตำรวจ และคณะกรรมการ
ร่วมประชุม วางกรอบการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้

2.โครงการเผยแพร่ความรู้ ปลุกฝังวินัยจราจร ในสถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจราจร
- เพื่อป้องกันช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร
- เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยความมีระเบียบวินัยและจิตใจอันดีงาม
- เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและนักเรียน นักศึกษาและประชาชน


1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบและควบคุมสายตรวจ

- เพื่อหาแนวร่วมร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
- เพื่อประสานการทำงานกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการทำงานกับตำรวจและเข้าใจตำรวจมากขึ้น
- เพื่อฝึกให้ประชาชนสามารถปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้
- เพื่อฝึกให้ประชาชนรู้จักความเสียสละดูแลรับผิดชอบต่อถิ่นที่อยู่ของตนเอง