Nathom Police station
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรนาทม
ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ 0-4251-9191,แฟกซ์ 0-4251-9181  
webmaster : [email protected]
http://www.nathom.nakhonphanom.police.go.th
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
เส้นทางชีวิตราชการ
นโยบายการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Search ภ.จว.นครพนม
  Search ใน กูเกิ้ล

      

                  
  
 
ประวัติความเป็นมา
จากหลักฐานเรื่องเล่า บันทึกว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2310 มีการอพยพของกลุ่มชนชาวญ้อ ลงมาทางใต้
เจ้าฟ้างั่ว พระวอ พระตา อพยพลงมาตามลำแม่น้ำโขง มีกลุ่มชนอพยพมาจากเมืองหงสาตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง
มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ ที่เรียกว่า ทุ่งสงคราม และต่อมาจึงตั้งเป็นชุมชนดงมะธาตุ ดงเตาหาย ดงแสนเสิก ดงไม้ตาย
ดอนบ้านเก่า ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นตำบลนาทม เมื่อปี พุทธศุกราช 2491 โดยเดิมเป็นตำบลในการปกครองของเมือง
ไชยบุรี อำเภอท่าอุเทนและอำเภอบ้านแพงตามลำดับ จนถึงวันที่ 1เมษายน 2535 จึงเปลี่ยนมาอยู่ในเขตการปกครอง
ของอำเภอนาทม จนมาถึงปัจจุบัน โดย มีความเจริญและติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆ มีประเพณีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
มีภาษพูดคือ ภาษาญ้อ อาชีพหลักทำนา อาชีพรองทอผ้า ทำประมง ทำหัตถกรรม นับถือพุทธศาสนา

สภาพพื้นที่ทั่วไป
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มลำน้ำสงครามและลำน้ำฮี้ และที่ราบที่มีความชันสลับกันมีความสูงจากระดับน้ำทะเล
โดยเฉลี่ยประมาณ 150 เมตร

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และตำบลห้วยเรือ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

เ้ส้นทางการคมนาคม
สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายนครพนม - หนองคาย พอถึงอำเภอบ้านแพง
แยกซ้ายบ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง ตามถนน รพช.นาพระชัย - ห้วยคอม หลัก กม.ที่ 30 เข้าสู่ตำบลนาทม
การปกครองตำบลนาทม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม (อบต.)
รายชื่อคณะฝ่ายบริหาร/ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

นายประภาส ศรีนาทม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นายเชี่ยวชาญ อะทะขันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
ีนายทองรินทร์ ทนคำดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นายประยงค์ ไชยวัง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นายมารชิต มงคลเกตุ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นายสมศุกดิ์ ไชยสิงห์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นายสุภาพ สมศรีษะ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

เว็บไซด์ อบต.นาทม http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=481101

จำนวนประชากร
มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง จำนวน 15 หมู่บ้าน
มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,481 ครัวเรือน ประชากรชาย 4,153 คน ประชากรหญิง 4,148 คน รวม 8,301 คน

กำันันตำบลนาทมคนปัจจุบันคือ
นายสมพล นาศรีทม