Nathom Police station
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรนาทม
ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ 0-4251-9191,แฟกซ์ 0-4251-9181  
webmaster : [email protected]
http://www.nathom.nakhonphanom.police.go.th
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
เส้นทางชีวิตราชการ
นโยบายการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Search ภ.จว.นครพนม
  Search ใน กูเกิ้ล

      

                  
  
 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลดอนเตย เดิมเป็นหมู่บ้านที่ตั้งในเขตการปกครองของตำบลนาทม โดยได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนเตย
เมื่อปี พ.ศ.2521 ตำบลดอนเตย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนาทม ประกอบด้วย 9หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนเตย หมู่ 2 บ้านดอนเตยเหนือ หมู่ 3 บ้านดอนแฮด หมู่ 4 บ้านหมูม้น หมู่ 5 บ้านหมูม้นเหนือ
หมู่ 6 บ้านโนนอุดมดี หมู่ 7 บ้านดอนหลวง หมู่ 8 บ้านโคกสี หมู่ 9 บ้านหมูม้น อาชีพหลักทำนา อาชีพรองทอผ้า
นับถือพุทธศาสนา

สภาพพื้นที่ทั่วไป
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ความสูงจากระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 162.5 เมตร

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เ้ส้นทางการคมนาคม
เส้นทางการคมนาคม สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลนาทม ได้ 3 ทาง คือ
- เส้นทาง สายนาพระชัย-ห้วยคอม เริ่มต้นจากบ้านนาพระชัย อำเภอบ้านแพง ถึงตำบลดอนเตย
ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
- เส้นทาง สายห้วยคอม-นาทม เริ่มต้นจากตำบลเซกา อำเภอเซกา ถึงตำบลดอนเตย ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
- เส้นทาง สายดอนสะฝาง-นาทม เริ่มต้นจากสี่แยกดอนสะฝาง เขตอำเภอบ้านแพง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลดอนเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย (อบต.)
รายชื่อคณะฝ่ายบริหาร/ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

นายเกิ้น วงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
ีนายไพศาล วงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
นายทองพันธ์ ภาโสม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
ุนายวีรวัฒน์ วงษา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
นายพิณทอง สารทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
นายทอง วงษา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เว็บไซต์ อบต.ดอนเตย http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=481103


มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน

จำนวนประชากร
มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,086 ครัวเรือน ประชากรชาย 2,680 คน ประชากรหญิง 2,576 คน รวม 5,256 คน

กำนันตำบลดอนเตยคนปัจจุบันคือ
นายประเสริฐ วิบรรณ์