Nathom Police station
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรนาทม
ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ 0-4251-9191,แฟกซ์ 0-4251-9181  
webmaster
: [email protected]
http://www.nathom.nakhonphanom.police.go.th
พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
เส้นทางชีวิตราชการ
นโยบายการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Search ภ.จว.นครพนม
  Search ใน กูเกิ้ล

      

                  
  
 
     

         สถานีตำรวจภูธรนาทม เดิมอยู่ในความปกครองของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพง
จังหวัดนครพนม  ก่่อนเคยเป็นที่พักสายตรวจตำบล ตั้งอยูููู่ที่ตำบลนาทม ซึ่งได้รับงบประมาณจากยูซ่อม
(Ucom)ได้ก่อสร้า่งอาคาร ที่ทำการ ให้ เป็นอาคารไม้สองชั้น ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่วัดสิงห์ทอง
บ้านหมูม้นเป็นที่ทำการชั่วคราว และได้ย้ายมาเช่าอยู่ที่บ้าน เลขที่ 52 หมู่ที่ 5  บ้านหมูม้น จนกระทั่งได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารใหม่ ่เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2538  จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ทำการ
ปัจจุบัน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอนาทม โดยมีระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี
และในวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอนาทม และได้ตั้งเป็น
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาทม และได้ยกฐานะหัวหน้าสถานี จากสารวัตรเป็นระดับรองผู้กำกับการ และ
ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2547ได้มีการยกระดับฐานะสถานีขึ้นเป็นระดับผู้กำกับการ โดยมีผู้กำกับการ
คนปัจจุบัน คือ พ.ต.อ.บรรหาน วัฒนธรรม ที่ทำการและบ้านพักข้าราชการตำรวจ ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 4
บ้านหมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140 โทรศัพท์ 0-4251-9191
แฟกซ์ 0-4251-9181


ผู้บังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรนาทม
ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีดังนี้

ตำแหน่ง สารวัตรสถานีตำรวจ
1.พันตำรวจตรีเรืองยศ ภูพานเพชร ตั้งแต่ปี 2535-2535
2.พันตำรวจโทพรชัย มูลศรี ตั้งแต่ปี 2535-2539
3.พันตำรวจโทเอกรัฐ เอื้อสลุง ตั้งแต่ปี 2539-2540

ตำแหน่ง รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี
1.พันตำรวจโทเอกรัฐ เอื้อสลุง ตั้งแต่ปี 2540-2545
2.พันตำรวจโทสุพจน์ มะลิวัลย์ ตั้งแต่ปี 2545-2547

ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
1.พันตำรวจเอกวิจิตร ฤกษะสุต ตั้งแต่ปี 2547 - 2550
2.พันตำรวจเอกสุชาติ พยัคฆ์มะเริง ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
2.พันตำรวจบรรหาน วัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน


พื้นที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจภูธรนาทม มีพื้นที่รับผิดชอบ มีตำบล 3 ตำบล คือ
1. ตำบล นาทม      มีจำนวน  15 หมู่บ้าน
2. ตำบลดอนเตย    มีจำนวน  9   หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองซน   มีจำนวน  13 หมู่บ้าน
รวม 3 ตำบล มี 37 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 324.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 202,687.5 ไร่

พื้นที่เขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร